Quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC - MỚI

QUY TẮC TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM

(Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2012)

             Tải Quy tắc tố tụng Trọng tài (pdf)