(VBF) – Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng luật sư năm 2014 đã được Lãnh đạo Liên đoàn luật sư Việt Nam phê duyệt, ngày 15/8/2014, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Khóa bồi dưỡng “Kỹ năng của luật sư trong giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng phương pháp trọng tài”
"Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam ("VIAC") đang phát triển đồng thời cũng là một giải pháp trọng tài thay thế khả thi so với các trung tâm khác trong khu vực và quốc tế"
-Fred Burke, Công ty Luật Baker & McKenzie