Chính Hội đồng Trọng tài mới là “tổ chức” giải quyết tranh chấp giữa các Bên; Trung tâm Trọng tài chỉ là tổ chức cung cấp các công việc hành chính và các hỗ trợ khác.
"Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam ("VIAC") đang phát triển đồng thời cũng là một giải pháp trọng tài thay thế khả thi so với các trung tâm khác trong khu vực và quốc tế"
-Fred Burke, Công ty Luật Baker & McKenzie