VIAC áp dụng Biểu phí mới từ ngày 24 tháng 03 năm 2014
"Giờ làm việc: từ 8h00 tới 17h00 Thứ Hai đến Thứ Sáu"
-VIAC,