Tuyển dụng 01 nhân sự phụ trách hoạt động xúc tiến và 01 kế toán.
"Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam ("VIAC") đang phát triển đồng thời cũng là một giải pháp trọng tài thay thế khả thi so với các trung tâm khác trong khu vực và quốc tế"
-Fred Burke, Công ty Luật Baker & McKenzie