Ngày 24 tháng 07 năm 2014, VIAC đã kết nạp thêm 02 Trọng tài viên vào danh sách Trọng tài viên của VIAC, đưa con số Trọng tài viên của VIAC từ 139 lên 141 Trọng tài viên (bao gồm 16 Trọng tài viên nước ngoài)
"Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam ("VIAC") đang phát triển đồng thời cũng là một giải pháp trọng tài thay thế khả thi so với các trung tâm khác trong khu vực và quốc tế"
-Fred Burke, Công ty Luật Baker & McKenzie